Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) w bazie danych mediatora Joanna Pomagruk i przetwarzanie ich dla celów przeprowadzenia postępowania mediacyjnego lub do celów marketingowych jakim jest przesłania oferty szkoleniowej oraz innych materiałów na temat mediacji oraz szkoleń komercyjnych prowadzonych przez Panią Joanne Pomagruk. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia a także prawo do kontroli ich przetwarzania, w tym żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.