REGULAMIN PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ MEDIACYJNYCH

1. Regulamin jest stosowany w przypadku postępowań mediacyjnych, które prowadzi Joanna Pomagruk mediator ds. cywilnych, karnych i nieletnich, wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
2. Posiedzenie mediacyjne prowadzone jest zgodnie z Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich przy Społecznej Radzie ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości https://www.mediacja.gov.pl/files/doc/kodeksetyczny.pdf
3. Posiedzenie mediacyjne jest poufne. Strony uczestniczące w posiedzeniu oraz mediator są zobowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej spotkań mediacyjnych, chyba że strony zwolnią go z tej konieczności. Wszelkie notatki są wykorzystywane tylko do sporządzenia niezbędnych dokumentów tj. ugody mediacyjnej, sprawozdania po czym zostaną zniszczone.
4. Posiedzenie mediacyjne jest dobrowolne co oznacza, że strony uczestniczą w mediacji z własnej woli i w każdym momencie mogą z niej zrezygnować bez podawania przyczyny oraz ponoszenia konsekwencji. Jeśli jedna ze stron mediacji nie wyrazi zgody na uczestnictwo, mediacja się nie odbędzie.
5. Warunkiem udziału w posiedzeniu mediacyjnym jest akceptacja mediatora przez strony uczestniczące w konflikcie. Strony w każdym momencie mogą zmienić mediatora bez podawania przyczyny oraz ponoszenia konsekwencji.
6. Posiedzenie mediacyjne jest nieformalne – strony nie będą ograniczone sztywnymi regułami procedury.
7. W trakcie posiedzeń mediacyjnych, mediator zachowuje bezstronność oraz neutralność wobec stron i ich konfliktu.
8. Posiedzenie mediacyjne jest prowadzone w miejscu ustalonym przez mediatora oraz uczestniczące strony.
9. Posiedzenie mediacyjne jest prowadzone w języku polskim. Niezbędne dokumenty są sporządzane w języku polskim. 666 281 729 joannapomagruk@gmail.com www.mediacjepomagruk.pl https://www.facebook.com/KancelariaPomagrukMediator
10. Mediator z ważnych powodów może nie poprowadzić posiedzenia mediacyjnego, jednak niezwłocznie musi powiadomić strony. Jeśli mediacja jest skierowana przez sąd mediator jest zobowiązany do poinformowania również kierującego sprawę sądu.
11. Posiedzenie mediacyjne może być prowadzone w formie osobistej lub online – poprzez dostępne komunikatory. W niektórych sytuacjach forma mediacji może zostać dostosowana do okoliczności, jeśli dwie strony oraz mediator wyrażą na to zgodę np. w sytuacji mediacji wahadłowych.
12. W posiedzeniu mediacyjnym mogą brać udział osoby trzecie np. pełnomocnicy stron, pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę.
13. Posiedzenie mediacyjne jest prowadzone przez jednego mediatora. W szczególnych przypadkach, może brać udział drugi mediator pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę.
14. Po zakończeniu posiedzenia mediacyjnego skierowanego przez sąd, każda ze stron otrzymuje odpis protokołu oraz ugodę, w przypadku zawarcia porozumienia. Ugoda oraz sprawozdanie z mediacji jest również przesyłany przez mediatora do sądu zlecającego sprawę. W w/w dokumentach są wyszczególnione imiona i nazwiska stron, miejsce zamieszkania oraz numer pesel w sytuacji spraw rodzinnych.
15. Wynagrodzenie mediatora w sprawach kierowanych przez sąd jest regulowane przepisami prawa, natomiast w sprawach pozasądowych reguluje je umowa z mediatorem.
16. Wynagrodzenie mediatora nie jest uzależnione od zawarcia ugody przez strony.
17. Wynagrodzenie mediatora, strony uczestniczące w posiedzeniu mediacyjnym pokrywają po połowie. Wyjątkiem jest porozumienie między stronami rozparcelowania kosztów w inny sposób.
18. Wynagrodzenie w sprawach karnych, ponosi Skarb Państwa.
19. Strony uczestniczące w posiedzeniu mediacyjnym, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Kancelaria Mediacyjna Joanna Pomagruk z siedzibą w Goszczyna 22, 55 – 216 Domaniów, w celach niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości email na adres joannapomagruk@gmail.com