Polityka prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych

 1. Procedura określa zasady przetwarzania danych osobowych przez mediatora – Joanna Pomagruk oraz prawa osób fizycznych, prawnych i innych  których te dane dotyczą.
 2. Administratorem danych osobowych jest  Joanna Pomagruk –  Mediator
 3. Procedurę stosuje się do przetwarzania danych w archiwum ręcznym oraz w systemach informatycznych.
 4. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 5. Zbiór danych to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
 6. Przetwarzanie danych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 7. Mediator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia mediacji, przedstawienia oferty szkoleniowej,  a także dla celów archiwalnych i statystycznych.
 8. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane i obejmują wyłącznie dane konieczne do prowadzenia mediacji oraz  przedstawienia oferty szkoleniowej.
 9. Przetwarzanie danych w innym celu, niż ten, dla którego zostały zebrane jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 10. Mediator zapewnia zabezpieczenie zboru danych, którym administruje przed ich nieuprawionym przetwarzaniem poprzez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Mediator prowadzi dokumentacje opisującą sposób przetwarzania danych oraz opisującą środki techniczne i organizacyjne o których mowa w pkt 10 Procedury Przetwarzania Danych Osobowych
 12. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy osoba fizyczna lub prawna wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej mediacjepomagruk.pl w miejscu kontakt lub wyrazi na to pisemną zgodę podczas spotkania z mediatorem oraz w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa.
 13. Treści zgód są dostępne na stronie internetowej mediacjepomagruk.pl.
 14. Zgody na przetwarzanie danych są zgodami od których każdemu przysługuje  prawo dostępu do ich  treści,  ich poprawienia, wycofania,  w każdej chwili. Zgoda obejmuje również prawo do kontroli ich przetwarzania, w tym żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 15. Prośbę o usuniecie danych osobowych przesyła się na adres mailowy mediacje@az-wordpress1891164.online.pro.
 16. Dane osobowe są zbierane w oparciu o informacje pochodzące od stron mediacji, ich pełnomocników procesowych, sądu oraz od innych osób fizycznych zaangażowanych bezpośrednio w mediację.
 17. W toku mediacji, mediator, z użyciem danych osobowych, sporządza wyłącznie dokumenty konieczne do mediacji, np.: list mediatora, zawiadomienie o terminie, umowa o mediację, protokół lub sprawozdanie z mediacji, projekt ugody mediacyjnej.
 18. Dane osobowe są utrwalane w systemach informatycznych oraz przechowywane w ręcznych kartotekach archiwalnych administratora, w formie papierowych wydruków kopii dokumentów.
 19. Ręczne zbiory danych muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym, muszą być zabezpieczone przed ich utratą lub zniszczeniem
 20. Komputer, na którym przetwarzane są dane osobowe musi być zabezpieczony zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.
 21. Osoba fizyczna, której dane znajdują się w zbiorze danych osobowych mediatora, ma prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia;
  – kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych mediatora, w tym żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
  – dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłuż, niż jest to potrzebne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  – do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych
 22. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.04.2018r.