Mediacja rodzinna to taki sposób rozwiązywania konfliktu, w którym skłóceni członkowie rodziny dokonują uzgodnień i wypracowują wzajemne porozumienie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora.

Postępowanie mediacyjne może być prowadzone we wszystkich sprawach cywilnych, w których według prawa możliwe jest zawarcie ugody. Mediacja w kodeksie prawa cywilnego, kieruje się następującymi cechami, do których należy dobrowolność, poufność, nieformalność oraz bezstronność i neutralność mediatora wobec stron konfliktu.

Mediacja gospodarcza jest pozasądowym postępowaniem z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do ugody.

W mediacjach karnych istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między oskarżonym,
a pokrzywdzonym. Wypracowana ugoda, pomiędzy stronami, może mieć wpływ na wymiar kary osoby oskarżonej. Sąd może warunkowo lub całkowicie umorzyć postępowanie.

W mediacjach nieletnich, istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, między sprawcą a osobą, która została skrzywdzona przez nieletniego. Mediacja w sprawach nieletnich, ma na celu pojednanie pomiędzy stronami, zadośćuczynienie lub naprawienie szkody, którą wyrządził nieletni sprawca.