Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcza jest pozasądowym postępowaniem z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do ugody.

Warto zwrócić uwagę, iż mediacja gospodarcza stanowi dla przedsiębiorcy formę szybkiego rozwiązania konfliktu z jego kontrahentem i jest alternatywą dla często przewlekających się i długich podstępowań sądowych. Jeżeli dla przedsiębiorcy ważne jest utrzymanie dobrych relacji z partnerem biznesowym w przyszłości, mediacja gospodarcza jest najlepszym rozwiązaniem sporu. Wspólnie wypracowane porozumienie dwóch przedsiębiorców buduje ich wzajemną relacje dla przyszłych wspólnych biznesów.

Przedmiotem mediacji gospodarczej może być każdy rodzaj sporu pomiędzy firmami czy instytucjami, którego strony widzą szansę zakończenia konfliktu ugodą.

Warunkiem jest wyrażenie zgody przez strony na zastosowanie procedury mediacyjnej.

Mediacje gospodarcze mogą zostać zainicjowane zarówno w toczącym się postępowaniu sądowym (mediacje sądowe), jak i powstałe z woli zainteresowanych, zaangażowanych w spór stron (mediacje umowne).

Zalety mediacji gospodarczych

Niższe od sądowych koszty postępowania.

Krótki czas postępowania. Kierując strony do mediacji sąd wyznacza czas jej trwania do 30 dni (chyba ze strony poproszą o wydłużenie tego terminu). Przeciętna mediacja w sprawach gospodarczych obejmuje od 3 do 5 spotkań, trwających średnio 2 godziny.

Rozwiązanie mediacji jest satysfakcjonujące dla każdej ze stron, gdyż jest wypracowane przez obie strony konfliktu.

Mediacja daje gwarancje poufności i braku złego rozgłosu, z mediacji można zrezygnować na każdym etapie postępowania, mediacja doprowadzająca do ugody zawsze daje poczucie WYGRANY/WYGRANY.

Mediacja umożliwia pełny wpływ stron na jej przebieg i współdecydowanie o własnych sprawach.

Mediator nie narzuca rozwiązań.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawna ugody zawartej przed sądem.

W przypadku mediacji sądowej, w przypadku zawarcia ugody w postępowaniu mediacyjnym, sąd zwraca ¾ uiszczonej opłaty wpisowej.