Mediacje cywilne

Postępowanie mediacyjne może być prowadzone we wszystkich sprawach cywilnych, w których według prawa możliwe jest zawarcie ugody. Mediacja w kodeksie prawa cywilnego, kieruje się następującymi cechami, do których należy dobrowolność, poufność, nieformalność oraz bezstronność i neutralność mediatora wobec stron konfliktu. Ugoda zawarta w obecności mediatora sądowego, po jej zatwierdzeniu przez sąd, otrzymuje moc prawną ugody zawartej przed sądem, co oznacza, że jest traktowana jak “prawdziwy wyrok, natomiast zatwierdzona przez nadanie klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym i kończy postępowanie sądowe. Wszczęcie postępowania mediacyjnego, odbywa się ze skierowania sądu lub na zgodny wniosek stron. Koszty mediacji ze skierowania sądu, są określane na podstawie przepisów i obciążają strony, co do zasady w równych częściach. Wynagrodzenie mediatora,w sprawach o prawa majątkowe, wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego. Natomiast w sprawach majątkowych, gdzie nie można ustalić wartości przedmiotu sporu, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze spotkanie, oraz 100 zł za kolejne, jednak nie więcej niż 450 zł za całość postępowania mediacyjnego. Koszty mediatora w sprawach pozasądowych, określane są indywidualnie. Mediacje w postępowaniu cywilnym, nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące.